Coronavirus: huur

25 mrt 2020

 

Op deze pagina vindt u informatie over huur, huurrecht en vastgoed in verband met het coronavirus. Krijgt u huurkorting? Kunt u schade vanwege sluiting van de winkel verhalen op de verhuurder? En mag de verhuurder u beboeten, omdat u bij sluiting van de winkel de exploitatieverplichting niet nakomt?

Oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland

De situatie die ontstaan is door het coronavirus op de Nederlandse retailmarkt ontwikkelt zich snel, met steeds meer retailers die winkels sluiten en/of hun omzet drastisch zien teruglopen. Aan de andere kant maken ook veel verhuurders van vastgoed zich grote zorgen over de waarde en de cashflow van de investeringen die zijn gedaan waarbij mogelijke financieringsverplichtingen doorlopen. Download hieronder het volledige bericht. 

Persbericht Oproep aan alle huurders en verhuurders in de Nederlandse retailmarkt

Huurkorting door omzetdaling vanwege coronavirus

Het is niet zeker of u in aanmerking komt voor huurkorting als uw omzet aanzienlijk daalt doordat u vanwege het coronavirus minder klanten heeft. Het coronavirus is een nieuwe situatie waarover nog geen rechtspraak is. Voorlopig gaat die er ook niet komen, omdat de rechtbanken dicht zijn. U kunt (in ieder geval op dit moment) geen huurprijsvermindering afdwingen. Misschien kunt u met uw verhuurder een tijdelijke oplossing vinden. 

Normaal gesproken kunt u bij de rechter vermindering van de huurprijs vragen als er een gebrek aan het gehuurde (zoals uw bedrijfspand) is. Er is sprake van een gebrek als het gehuurde niet ‘het genot’ kan verstrekken dat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Bij het sluiten van de huurovereenkomst hoefde u niet te verwachten dat u minder omzet zou hebben als gevolg van het coronavirus. Je kan dus zeggen dat er sprake is van een gebrek, maar niet ieder gebrek levert huurprijsvermindering op. Tegenvallende bezoekersaantallen komen normaal gesproken voor rekening van de huurder, dus dan is er geen sprake van huurprijsvermindering. 

 

Schade op verhuurder verhalen bij sluiting winkel vanwege coronavirus

In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
 

1 Sluiting vanwege een overheidsmaatregel
Mocht de overheid besluiten dat bakkerijen moeten worden gesloten, dan zal de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk zijn. Het is dan niet aan de verhuurder te wijten dat de winkel wordt gesloten en u kunt de schade niet op de verhuurder verhalen. Mogelijk komen er in dat geval wel compenserende maatregelen van de overheid. 

2 Sluiting door de verhuurder
Bij een bevestigde besmetting kan een verhuurder uit eigen beweging de winkel willen sluiten, ook al schrijven het RIVM of de GGD sluiting niet voor. De beslissing om tot sluiting over te gaan, kan tot aansprakelijkheid leiden. Dit hangt af van de lengte van de sluiting en of de sluiting enkel het gevolg was van een medisch aspect.

Als de verhuurder puur uit voorzorg, zonder medisch aspect, tot sluiting van de winkel overgaat, is de verhuurder hiervoor wel aansprakelijk.   

 

Boete vanwege niet nakomen van exploitatieverplichting bij sluiting

Of u een boete moet betalen voor het niet nakomen van de exploitatieverplichting bij sluiting van uw winkel, hangt af van waarom u de winkel sluit. 


1 Sluiting vanwege overheidsmaatregel
Mocht de overheid besluiten dat bakkerijen moeten worden gesloten, dan bent u geen boete verschuldigd omdat u uw exploitatieverplichting niet nakomt. U bent dan namelijk door overmacht verplicht de winkel te sluiten. Het kan u niet worden verweten dat u niet voldoet aan uw huurdersverplichting. U bent geen boete verschuldigd, tenzij u in de huurovereenkomst expliciet heeft afgesproken dat u ook bij overmacht een boete verschuldigd bent. Als de huurovereenkomst volgens het standaard ROZ-model is opgesteld, dan bent u geen boete verschuldigd.

2 Sluiting uit uw eigen beweging
Als u zonder expliciete overheidsmaatregel uw winkel sluit, kan de verhuurder u er mogelijk op aanspreken dat u niet voldoet aan uw exploitatieverplichting. Het is uiteraard te verdedigen als u de winkel zou willen sluiten vanwege de gezondheidsrisico’s die het coronavirus veroorzaakt. Om geen boete te hoeven betalen, moet u kunnen motiveren dat er sprake is van overmacht. Dit is bijvoorbeeld wanneer al uw bakkers ziek thuis zijn, waardoor u niet kunt produceren. 

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten